MBA مدیریت کسب و کار

از کلیه فعالان بازار و تجارت و کارآفرین ها و دانشجویان این رشته برای شرکت در...

اعضای گروه