هنوز گفتگویی ایجاد نشده است ، شما یه گفتگو ایجاد کنید .

یک عمر تنهایی کشیدم تو مسیر تقدیر
دلم با بی کسی هاش همیشه بوده درگیر
قسمت من همین بود که بی صدا بسوزم
اما دل ساده ی من عاشقته هنوزم
بیا ببین از عشقت چی مونده دیگه...
نمایش بیشتر